Tuinreglement

Tuinreglement van toepassing op de tuinen op het complex van IJs- en Skeelerclub “De Zilveren Schaats” te Schoonhoven
Artikel 1

Onder een tuin wordt verstaan een perceel grond behorende tot het complex van ‘De Zilveren Schaats’ dat uitsluitend benut wordt voor het verbouwen van bloemen, groenten en klein fruit (bessen e.d.).

Artikel 2

De tuinen zijn uitsluitend te huur voor leden van ‘De Zilveren Schaats’. Onderverhuur is niet toegestaan. Bij overtreding beloopt de hoofdhuurder een boete van € 5 per dag.

Artikel 3

De huurprijs voor de tuin wordt vastgesteld door het bestuur van ‘De Zilveren Schaats’ – hierna te noemen het bestuur – en wordt geïncasseerd vóór aanvang van het nieuwe seizoen. Als seizoen geldt het kalenderjaar.

Artikel 4

De huurprijs voor de tuin wordt vastgesteld door het bestuur van ‘De Zilveren Schaats’ – hierna te noemen het bestuur – en wordt geïncasseerd vóór aanvang van het nieuwe seizoen. Als seizoen geldt het kalenderjaar.

Artikel 5

Gras inzaaien is toegestaan, maar het gazon dient wel zaadvrij gehouden te worden.

Artikel 6

De helft van het pad en de walkant – zijnde de strook grond vanaf de waterkant tot aan de (denkbeeldige) lijn die de lichtmasten verbindt – dienen door de huurder onderhouden te worden. Het onderhoud van de walkant omvat het onkruidvrij houden van de strook grond alsmede het vrijhouden van de waterkant van overhangend gras.

Artikel 7

Vóór 15 november van elk jaar moeten op het hele tuincomplex alle zicht belemmerende obstakels hoger dan 1 meter verwijderd zijn of tot die maximale hoogte verlaagd zijn. Deze verplichting wordt opgelegd in verband met de bereikbaarheid van de walkant vanaf de baan en ter wille van de overzienbaarheid van de baan tijdens het winterseizoen. Eén en ander ter beoordeling door de tuincommissie.

Artikel 8

De walkant – voor omschrijving zie artikel 6 – mag niet gebruikt worden als tuin en/of opslag. Deze ruimte moet vrij blijven. Er mag niet in worden gegraven. Schade veroorzaakt door de tuinder aan lichtmasten, kabels of walkant wordt op hem of haar verhaald.

Artikel 9

Er mag uitsluitend vanaf de eigen tuin gevist worden.

Artikel 10

Het is verboden om:

 • een schuurtje, tuinhuisje of vaste kas op het perceel te plaatsen;
 • tuinafscheidingen van prikkeldraad, hekwerk, hagen of struiken te maken;
 • sloten, baan of paden door afval te verontreinigen of een stoep in de baan te maken;
 • huisdieren naar het complex mee te nemen;
 • muziek op het complex ten gehore te brengen;
 • afval te verbranden;
 • te fietsen op – of fietsen mee te nemen naar het tuincomplex.

Artikel 11

Bij opzegging moet het perceel altijd “bouwrijp” achtergelaten worden opdat het weer als moestuin verhuurd kan worden.

Artikel 12

De tuinen maken deel uit van het complex van de ijsbaan van De Zilveren Schaats. Dit heeft de volgende consequenties :

 • in de maand november wordt de brug uit de ijsbaan genomen en zijn de tuinen bereikbaar met het pontje;
 • bij kans op serieuze ijsvorming wordt, op last van het bestuur, gebruik van de pont onmogelijk gemaakt;
 • indien de baan geopend is kunnen de tuinen over het ijs bereikt worden op voorwaarde dat men het ijs niet bevuilt;
 • het bestuur is niet verantwoordelijk voor het betreden van de tuinen zodra de ijsbaan geopend is, maar zal wel trachten dit te voorkomen;
 • na de ijsperiode wordt, op last van het bestuur, de brug weer teruggeplaatst.

Artikel 13

Door het bestuur is een tuincommissie ingesteld. Deze commissie is belast met het toezicht op de handhaving van dit reglement en op een goede gang van zaken op het tuincomplex en met de toewijzing van de tuinen.

Artikel 14

De tuincommissie zal in geval van overtreding van het bepaalde in dit reglement de betreffende huurder benaderen. De tuincommissie is bevoegd de betreffende huurder op te dragen het reglement na te leven en eventueel gevolgen van gemaakte overtredingen te herstellen.

Artikel 15

In geval van het toebrengen van schade aan tuinen of aan het complex of het ontvreemden van eigendommen van de vereniging of van medehuurders zal de tuincommissie het bestuur voorstellen de huur aan de betrokkene op te zeggen.
De door een huurder aangebrachte schade wordt volledig op hem of haar verhaald. Van ontvreemding van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 16

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichting tot teruggave van de uitgereikte toegangssleutel en van de verplichting tot het conform artikel 11 ‘bouwrijp’ achterlaten van het gehuurde perceel is de huurder bij aanvang van de huur een waarborgsom van € 50 verschuldigd. Bij niet nakoming van voornoemde punten vervalt de waarborg aan de vereniging onverminderd het recht van de vereniging om de kosten van het ‘bouwrijp’ maken op de huurder te verhalen. Over deze waarborgsom wordt geen intrest vergoed.

Artikel 17

Het bestuur kan, op voorstel van de tuincommissie, de huur aan een tuinder opzeggen. Deze opzegging kan gedaan worden tegen het einde van een seizoen of, ingeval van het genoemde in artikel 15 van dit reglement, met onmiddellijke ingang.

Artikel 18

Bij geschillen tussen de tuincommissie en de huurder over de toepassing van dit reglement beslist het bestuur van De Zilveren Schaats.