Image

Voorzitter, voorlichting, communicatie: Jos van Pelt - vz@dezilverenschaats.nl

Secretaris, ledenadministratie: Vacature - secr@dezilverenschaats.nl

Penningmeester: Ingrid Stehouwer - penn@dezilverenschaats.nl

Evenementen, ijsbaan: Vacature - event@dezilverenschaats.nl

Beheer clubgebouw, accommodatie: Kees van Buren - accom@dezilverenschaats.nl

Tuinen, afvaardiging district, scholenbeleid: Peter van der Vet district@dezilverenschaats.nl

IJsmeester: Kees Neven, Peter van der Vet

Baancommissie: Ab Roos, Kees van Buren

Wedstrijdcommissie: Menno Boetes, Robbert-Jan Neven, Teus Potuijt en Ferd Veelenturf

Tuincommissie: Kees van Buren (zuid, 0182-384544), Rafel den Ouden (Eiland en Noord, 0649 233 322)

Commissie van Toezicht  en Continuïteit: Irene Potuijt, Menno Boetes - cvtc@dezilverenschaats.nl
Ereleden: Mevr. D. Krins-Kok †, B. Veer †, A.J. Verhoeff, A. den Besten †, H. de Groot †, K. Neven, H. Wolf †, H. Sterrenburg †. 

Leden van Verdienste: Mevr. G. Koudstaal-Jeroense, C. Koudstaal †, J. van den Dool, F. van Buren, J. Sterrenburg, B. de Jong, Mevr. I. Potuijt-Veenvliet, H. Vermeulen, H. Fredrikze, B. Sloof, J. Loonstra,Mevr. T. Bos-van Welbergen, H. van Engelen †, H. Wolf †.

Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nr. 40464863

Aangesloten bij de KNSB en het District Krimpenerwaard onder nr. 709

Clubgebouw: Groene Singel 2, 2871 TA Schoonhoven

E-mail: info@dezilverenschaats.nl
Bankrekening: NL82 INGB 0001856773

Website: www.dezilverenschaats.nl

IJslijn: 0182-383521 

Contributie: 15-16-17 jaar: €   5,-

18 jaar en ouder: € 10,-  (incl. kinderen t/m 14 jr.)

Donateurs (minimaal): €   5,-

Tuinhuur: Perceel €  40,-

Van de voorzitter

Zoals op de vorige bladzijde te lezen is het corps Leden van Verdienste op de vorige ledenvergadering uitgebreid met Wilma Wolf en Ab Roos. We missen hen als bestuursleden, we missen sowieso meer bestuursleden, want ondanks de toetreding van Peter van der Vet zijn we nu nog maar met z’n vieren: tot ons verdriet zijn José Polkerman en Gerard de Jong teruggetreden. We zijn hen gelukkig niet helemaal kwijt, beiden hebben zich bereid verklaard in te springen als het nodig is, en beiden hebben dat daadwerkelijk ook al gedaan.

Blijft dat het bestuur ver onder het statutair vereiste minimum zit. Een dringende oproep dus: stel u kandidaat, het kost echt geen zeeën van tijd, en frisse inbreng is heel welkom.

Voor nieuwe bestuursleden hebben we leuke taken in de aanbieding, zoals evenementen organiseren, iets dat nu in de verdrukking komt doordat de huidige, te kleine ploeg met het pure beheer al genoeg te doen heeft.

Wederom kon de ijsbaan afgelopen winter niet open op de verwachte 1 februari, ook al dachten enkele inbrekers daar anders over. Levensgevaarlijk, want het is natuurlijk niet zomaar dat we de boel dicht moeten houden. Als de baan open gaat merken we dat altijd aan de wassende instroom van nieuwe leden, een paar jaar achtereen te weinig vrieskou laat onze inkomsten krimpen, terwijl de kosten doorgaan. Daarom voeren we een zuinig beleid.

Ook weer zijn er twee opschoondagen geweest, waar het terrein beslist veel mooier van is geworden. De tuinen worden netter en de tuinders leren elkaar beter kennen. Wie op zo’n dag wil komen helpen stuurt een mail naar event@dezilverenschaats.nl .

Ik hoop u te zien op 24 november.

Jos van Pelt

PS:

Geeft u alstublieft uw e-mailadres door aan secr@dezilverenschaats.nl óf laat weten dat u de IJspegel op papier wilt ontvangen.

We hebben dat al eerder gevraagd, maar nauwelijks “papier”-verzoeken ontvangen. Daarom nog een keer deze oproep, en dan komt de IJspegel alleen op verzoek op papier bij u in de bus. U kunt dat verzoek in de bus aan de poort doen, u kunt het per post opsturen, of € 0,50 overmaken op rekening NL82 INGB 0001856773 en daarbij ‘IJspegel’ en uw postcode en huisnummer vermelden. Dan kost het u geen loopje of postzegel.

Tenslotte: op www.dezilverenschaats.nl komt de IJspegel onder ‘nieuws’ te staan. En, mist u de oproep: de ledenvergadering is altijd op de laatste vrijdagavond van november.

Uitnodiging 55e Algemene Ledenvergadering

Van IJs- en Skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’ (‘DZS’),

vrijdag 24 november 2023 om 20:00 uur in het clubhuis, Groene Singel 2, Schoonhoven

inloop vanaf 19:30 uur

1. Opening en mededelingen, vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Verslag 56e algemene ledenvergadering van 25 november 2022

het verslag is verderop in deze IJspegel opgenomen.

4. Verslag kascontrolecommissie 2022/2023

5. Financieel jaarverslag 2022/23 en begroting 2023/2024

voorstel-stukken worden op verzoek per e-mail toegezonden.

6. Verkiezing kascontrolecommissie 2023/2024

kandidaten zijn zeer welkom, naast Henk van Gessel er is in ieder geval één nieuw commissielid nodig.

7. Jaarverslag 2022/2023

het concept wordt op verzoek per e-mail toegezonden.

8. Bestuursverkiezing, Commissie van Toezicht

Volgens rooster treden Kees van Buren en Ingrid Stehouwer af, zij stellen zich direct herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor Kees en Ingrid te benoemen voor een volgende periode van drie jaar, dus tot de ledenvergadering in najaar 2026.

Volgens artikel 8 lid 1 van de statuten moet het bestuur tussen de 7 en 10 leden tellen – volgens lid 6 belegt het bestuur zo spoedig mogelijk een ledenvergadering als we onder het minimum zijn gekomen. Dat is helaas nog steeds de situatie. Het bestuur roept u daarom dringend op zich kandidaat te stellen in de lopende vacatures, en zal belangstellenden graag alle nodige informatie verschaffen. Dat geldt ook voor de Commissie van Toezicht.

9. Rondvraag

10. Sluiting

met een hapje en een drankje

Verslag 56e algemene ledenvergadering, 25 november 2022, 20:00 uur

Aanwezig: 14 leden (9 leden hebben zich afgemeld); van het bestuur: Jos van Pelt (voorzitter), Wilma Wolf, Kees van Buren, Gerard de Jong, Ingrid Stehouwer (penningmeester en waarnemend secretaris).

1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststelling agenda:

Jos van Pelt opent de 56e vergadering en heet eenieder welkom.

Als extra punt wilt de voorzitter graag de orde van de vergaderingen bespreken. Als de leden ervoor kiezen dat iedereen spontaan wat kan roepen of in discussie kan gaan met een al dan niet nabij gezeten lid, dan zal hij die keuze., dus voor ‘levendig’ in plaats van ‘conventioneel’ uiteraard respecteren. Na stemming wordt unaniem besloten om de vergaderingen conventioneel te laten verlopen: men spreekt dus als men het woord heeft gevraagd en gekregen, via de voorzitter, niet door elkaar heen en zonder dat er meer dan één discussie tegelijk wordt gevoerd.

De voorzitter gaat over tot de volgende mededeling, er zijn twee leden die het bestuur in het zonnetje wil zetten voor al het werk dat beiden vrijwillig en belangeloos voor de vereniging hebben verzet. Hij stelt voor om Wilma Wolf lid van verdienste te maken voor haar jarenlange inzet (al vanaf 1980 en vanaf 2016 als bestuurslid) voor De Zilveren Schaats.

Vervolgens stelt hij voor om Ab Roos (bestuurslid van 2012-2018, maar daarvóór en daarna ook zeer actief) lid van verdienste te maken voor zijn jarenlange inzet voor De Zilveren Schaats.

De ALV stemt met applaus met beide voorstellen in.

Verder deelt de voorzitter mee dat de brug naar het Noordereiland is vervangen. Hij spreekt zijn dank uit aan de vrijwilligers, Koos, Gerard en Ben, die hier hard aan hebben gewerkt. Tevens bedankt hij de vrijwilligers die de IJspegel hebben rondgebracht.

2. Ingekomen stukken:

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Verslag 55e algemene ledenvergadering van 18 maart 2022:

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller.

4. Verslag van de kascontrolecommissie 2021/2022:

De kascommissie bestaande uit Peter van der Vet en Koos van Buren heeft op schrift aangegeven dat na controle en toelichting van de penningmeester de boekhouding in orde is bevonden.

5. Financieel jaarverslag 2021-2022 en begroting 2022/2023:

Jos van Pelt licht het financiële jaarverslag toe. Het verenigingsjaar 2021-2022 is afgesloten met een nadelig saldo van € 25.714 . Dit wordt veroorzaakt door de uitvoering van het baggeren van de ijsbaan. Er zijn geen vragen n.a.v. het financiële jaarverslag.

De begroting wordt uitgelegd, gesproken wordt over de afname van het ledenaantal en de ophoging van de tuinhuur. Jaarrekening en begroting worden volgens voorstel vastgesteld.

6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022-2023:

Peter van der Vet is niet herkiesbaar. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Koos van Buren is herkies- en beschikbaar. Voor de functie van 2e kascommissielid is Henk van Gessel beschikbaar voor de volgende controle. Beiden worden benoemd.

7. Jaarverslag 2021/2022:

Het verslag wordt vastgesteld en er zijn n.a.v. het verslag geen vragen.

8. Bestuursverkiezing, Commissie van Toezicht en Continuïteit:

Bestuursverkiezing:

Wilma Wolf treedt af en is niet herkiesbaar. Aan de oproep voor nieuwe bestuursleden heeft één lid gehoor gegeven. Peter van der Vet stelt zich in het kort voor als kandidaat-bestuurslid. Hij wordt door de vergadering benoemd en welkom geheten. De voorzitter informeert of er nog meer kandidaten voor het bestuur zijn. Ook in de Commissie van Toezicht en Continuïteit is nog plaats voor een derde lid. Met zes leden telt het bestuur nog niet het statutair minimum van zeven.

Misschien is er in de toekomst hiervoor een aanpassing in de statuten nodig.

Hierna is er een koffiepauze en wordt daarna de vergadering hervat.

9. Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC).

De herziene tekst wordt goedgekeurd.

10. Rondvraag:

Dhr. T. Potuijt informeert wie de bagger van het depot weghaalt. Dit wordt geregeld door de firma die het baggeren heeft uitgevoerd.

Dhr. B. Sloof vraagt wanneer de ijsbaan open gaat, de voorzitter antwoord: 1 februari 2023.

G. de Jong informeert of er interesse is om een leuke avond te houden. Bijvoorbeeld een eindejaarsafsluiting. De interesse is er, maar het moet kostenneutraal zijn.

I. Stehouwer geeft aan dat het schaatsuitje komt te vervallen , er zal in de meiperiode een activiteit voor jongeren georganiseerd worden in samenwerking met Team sportservice Krimpenerwaard.

11. Sluiting:

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

De vergadering wordt om 21:10u gesloten.

Openstelling van de ijsbaan

Waar we natuurlijk op hopen is dat onze eigen ijsbaan open kan. Zo nodig zullen er regels zijn over het maximale aantal mensen dat tegelijkertijd op de baan mag zijn.

Of de baan open zal kunnen blijkt niet goed te voorspellen, maar áls het zo ver is komt het op www.dezilverenschaats.nl , met de punten waar u op moet letten.

Wie heeft er een EHBO-diploma?

We hopen op een of meer dagen waarop de ijsbaan zelf open kan gaan. Voor dat geval zijn we op zoek naar leden met een EHBO-diploma, die we dan kunnen inroosteren. Uiteraard kunt u gewoon meeschaatsen, eventueel zelfs thuis blijven als u vlak bij de ijsbaan woont en er in een paar minuten kunt zijn als er iets gebeurt.

Of in het clubhuis aan de bar zitten, als u dat nog liever doet.

De kans dat u in actie moet komen is klein, zelfs als de ijsbaan open is. U kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar bent en van hoe laat tot hoe laat.

Stuur een mailtje naar secr@dezilverenschaats.nl en we nemen contact met u op.

hebben wij uw e-mailadres? Zo niet: stuur het naar secr@dezilverenschaats.nl